Dersler


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MATH 153  Genel Matematik I

Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


PHYS 100  Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik

Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu. Sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı ve termodinamiğin birinci yasası. Maxwell Boltzmann dağılımı, olası hareket kuramı ve yayılma. Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


MATH 154  Genel Matematik II

Calculus II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


PHYS 102  Genel Fizik II: Elektromagnetizma ve Optik

Elektromanyetik ve Optiğe giriş. ve elektrostatiğe giriş; elektrik yükü, Kulomb Yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji. Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası. Manyetik malzeme. Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası. Optik: Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; Yansıma ve kırılma; Girişim; Huygen İlkesi; elektromanyetik dağılma ve ızgaralar.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


ME 201  Mühendislik Termodinamiği

Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi , termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler , temel termodinamik çevrimleri , sistem uygulamaları , entropi, ekserji, ideal gazlar, ideal gaz karışımları, atmosferik hava, buharlı güç çevirimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli vapurlar, türbin çevrimleri


MATH 250  Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


ME 203  Teknik Resim

Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izometrik ve oblik izdüşümü ve kesit alma, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı kavramlarına giriş, mühendislik tasarımı çizimleri ve makina elemanları.


ME 205  Statik

Önemli vektör kavramları, sınıflandırılmaları, kuvvet sistemlerinin dengelenmesi ve serbest cisim diyagramları. Kafesli kiriş, kiriş, halat ve zincir gibi yapıların analizi. Kuru sürtünme. Birinci ve ikinci moment eşitlikleri. Sanal iş.


ME 204  İmalat Teknolojileri

Mekanik malzeme özelliklerinin tekrarı. Toz metalürjisi. Döküm. Metal şekillendirme; kütle şekillendirme, saç metal şekillendirme. Talaşlı İmalat; delik oluşturma ve işleme işlemleri, tornalama, frezeleme, aşındırma ile talaş kaldırma. Geleneksel olmayan talaş kaldırma işlemleri. Kaynak ve lehim.


ME 202  Malzeme Bilimi

Kristal yapılar, Difraksiyon, polimer kimyası, yapisal kusurlar, difüzyon, kırılım, faz diyagramları, faz dönüşümleri


ME 208  Malzemelerin Mekaniği

Gerilme kavramları; normal ve kesme gerilmeleri, taşıma gerilmesi, gerinim. Emniyet faktörü ve gerilim yoğunlaşması. Basit yüklemelerde gerilim ve gerinim; çekme, burulma ve eğilme. Termal gerilmeler. Kirişlerin bükülmeleri ve üst üste gelme ilkesi. Statik olarak çözümsüz elemanlar. Birleşik gerilimler. Mohr dairesi, burkulma ve enerji yöntemleri.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


ME 206  Dinamik

Parçacıkların ve parçacık sistemlerinin kinematiği ve kinetiği. Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği ve kinetiği. Katı cisimlerin üç boyutlu kinematiği. Newton’un ikinci yasası. Hareket denklemi. İş ve enerjinin ilkeleri. Darbe ve momentumun ilkeleri.


MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


ME 305  Akışkanlar Mekaniği

Akışkanların özellikleri. Akışkanların statiği. Akışkan içindeki basınç dağılımı. Hareket halindeki akışkanlar. Akışkanların hareketinde meydana gelen basınç değişimleri. Akış alanları. Hız alanları. İvmelenme alanları. Akışkanların dinamiği. Kontrol hacmi analizi: Reynolds taşınma teoremi. Kütle denkliği. Momentum denkliği. Enerji denkliği. Bernoulli denklemi. Kinematik. Navier-Stokes ve süreklilik denklemlerinin türetilmesi. Boyut analizleri. Modelleme. Kapalı borulardaki akışlar. Laminer ve türbülanslı akış. Sürükleme ve kaldırma.


ME 307  Makina Elemanları I

3 boyutlu gerilme analizi. Toleranslar ve paylar. Statik tasarım ölçütü; gerilme yığılması, güvenlik katsayısı, esnek ve kırılgan malzemeler için kırılma teorileri. Değişken yükler altında yorulma tasarım ölçütleri. Millerin tasarımı. Sürekli bağlantıların tasarımı; perçinli bağlantılar, kaynaklar. Ayrılabilir bağlantıların tasarımı; vidalı bağlantılar, güç vidaları, kamalar, kayar geçmeler, pimler, bilezik ve segmanlar, Yay tasarımı.


ME 311  Maliyet Analizi ve Mühendislik Yönetimi

Maliyet kavramlarına giriş, Başa-Baş analizi. Faiz, para ve zaman ilişkileri. Proje yönetiminin temel kavramları ve elemanları; proje yöneticisi, organizasyon içinde projelerin rolü, proje bütçelendirme ve takvimlendirme. Projelerin karşılaştırılması. Projelerin izlenmesi ve sonuçlandırılması.


MATH 240  Mühendisler için Olasılık

Bu dersin konuları arasında olasılık belitleri, Bayes’ teoremi, rassal değişkenler, rassal değişkenlerin toplamı, büyük sayılar kuralı, merkezi limit teoremi ve uygulamaları bulunmaktadır.


ME 304  Isı Transferi

Bu ders, ısı transferinin temel ilkelerini, kondüksiyon, sürekli rejimde tek boyutlu kondüksiyon, düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi, küresel yüzeylerde ısı transferi, zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyon, dış akış, iç akış, doğal konveksiyon, ısı değiştiricileri ve ışınım konularını içerir.


ME 308  Makina Elemanları II

Sürtünme; aşınma ve yağlama. Yatak seçme kriterleri. Kaymalı yatakların tasarımı. Sürtünmesiz yataklar. Güç iletimi. Dişli tasarımları; düz dişliler, helisel dişliler, konik dişliler, sonsuz dişliler ve özel dişliler. Eşlemelerin, kavramaların ve frenlerin tasarımı. Kayışlı tahrik sistemlerinin tasarımı. Zincirli ve halatlı tahrik sistemlerinin tasarımı.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ME 401  Kontrol Teorisi

Giriş ve temel kavramlar. Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Kontrol sistemi elemanları. Geçici cevap analizi. Karalılık. Sürekli rejim cevabı ve hata. Duyarlılık. Temel kontrol davranışları ve denetleyiciler. Frekans cevabı analizi


FENG 497  Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi)

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projenin detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


FENG 498  Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi)

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projeyi gerçekleştirir ve uygulamasını yapar. Projenin tüm detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


Seçmeli Dersler


ME 301  Makine Dinamiği

Temel kavramlar, hareketlilik, temel mekanizma tipleri. Uzuvların konum, hız ve ivme analizi. Dişli dizileri. Statik ve dinamik kuvvet analizi. Tek serbestlik dereceli sistemlerin zorlanmış ve serbest titreşimleri.


ME 312  Sayısal Yöntemler


ME 313  Ölçüm Sistemleri


ME 410  Bilgisayarla Tümleşik İmalat

Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli İmalat, Sayısal Kontrollü tezgahlar ve parça programlamasının temelleri, Süreç Planlama ve çeşitleri, Endüstriyel robotlar, Hızlı prototip, Otomatikleştirilmiş muayene sistemlerine giriş.


ME 420  Sayısal Kontrollu Takım Tezgahları

Sayısal Kontrollü tezgâhlara giriş. NC/CNC takım tezgâhlarının yapıları. Elle parça programlama, Bilgisayar Destekli Programlama, CNC yapısı: aradeğerleme ve yazılım organizasyon u, Tahrik sistemleri ve kontrol devreleri


ME 430  Tasarım ve İmalat Otomasyonu

Üretim sistemleri ve otomasyon, İmalat sistemleri – Endüstrilerin sınflandırılması ve imalat sistemlerinin temel kavramları, Otomasyon ve temel donanımı, Sayısal Kontrollü takım tezgahları teknolojisinin ve Sayısal Kontrol tipleri, Programlama esasları, Robot yapıları ve uygulamaları, Programlanabilir Mantık Denetleyicileri, Kalite kontrol sistemleri


ME 440  Biyo Malzemeler

Biyomalzemenin tanımı, biyomalzemelerin özellikleri, temel biyoloji bilgileri: Proteinler/Hücreler/Dokular, metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler, biyouyumluluk, biyomateryallere karşı konakçı reaksiyonu ve değerlendirilmesi, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları ve günümüzdeki çalışmalar.


ME 450  Kompozit Malzemeler

Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve takviye (elyaf) özellikleri. Kompozitlerin kullanım alanları ve kompozit malzeme üretim yöntemleri. Tek yönlü kompozitlerin mukavemet özellikleri. Metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler. Kompozitlerin mekanik testleri; Kompozitlerin visko-elastik özellikleri.


ME 460  Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji

nanomalzemenin tanımı,nanomalzemelerin snıflandırılması, nanomalzemelerin özellikleri, teknolojik uygulamalar, nano kimya