Dersler


MATH 153  Genel Matematik I

Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


MCE 102  Mekatronik Mühendisliğine Giriş

Mekatronik sistemlerin incelenmesi, görsel programlama, C programlama diline giriş, gömülü sistemlerin programlanması ve mekatronik bir sistem geliştirilmesi konularını kapsar.


SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


MATH 154  Genel Matematik II

Calculus II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


PHYS 100  Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik

Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu. Sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı ve termodinamiğin birinci yasası. Maxwell Boltzmann dağılımı, olası hareket kuramı ve yayılma. Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


CIVE 201  Mühendislik Mekaniği I: Statik

Katı cisim mekaniğine giriş. Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı. Kirişlerin kesme ve eğilme. Moment diagramları. Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Çerçeve ve kafes sistemler. Kablolar, sürtünme, virtüel iş


MATH 250  Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.


EEE 205  Elektrik Devre Temelleri

Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.


ME 201  Mühendislik Termodinamiği

Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi , termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler , temel termodinamik çevrimleri , sistem uygulamaları , entropi, ekserji, ideal gazlar, ideal gaz karışımları, atmosferik hava, buharlı güç çevirimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli vapurlar, türbin çevrimleri


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


EEE 206  Elektroniğe Giriş

Mikroelektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı. Yarıiletken eklemlerin fiziksel elektroniği, Basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler. MOS transitörlerin özeğrileri. Model geliştirme ve çeşitli modellerin kullanımı ve kısıtları. MOS yükselteçler, kazanç. AA ve DA analizleri. Sayısal devreler ve mantık kapıları.NMOS ve CMOS mantık kapıları. Değişik mantık devreleri. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog dönüştürücüler


EEE 242  Sayısal Tasarım

Bu ders ikili mantık, Kombinatoryel ve ardışık devre tasarımı, durum makinesi tasarım teknikleri, çoklayıcılar, kod çözücüler ve toplayıcılar da dahil olmak üzere birçok konuyu kapsayacaktır.


CIVE 204  Mühendislik Mekaniği II: Dinamik

Tanımlar ve temel kavramlar. Newton Mekaniğinin aksiyomları. Parçacık kinematiği. Parçacık kinetiği: titreşim, iş ve enerji; impuls ve momentum. Çarpışma. Rijit cismin kinetiği. Rijit cismin titreşimi.


MCE 202  Mikrodenetleyiciler

Mikrodenetleyiciler, Gömülü sistemlere giriş. Mikroişlemciler ve mimarileri. Hafıza, register ve interrupt mantığı. Reset, clock, timer modülleri. Giriş/Çıkış portları, seri iletişim tipleri, ADC modülleri. Sensörler ve bağlantı tipleri. Özel amaçlı mikrodenetleyiciler, Mikrodentleyici programlama. Gömülü sistem tasarımı. Test ve ölçü aletleri kullanımı


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


MATH 240  Mühendisler için Olasılık

Bu dersin konuları arasında olasılık belitleri, Bayes’ teoremi, rassal değişkenler, rassal değişkenlerin toplamı, büyük sayılar kuralı, merkezi limit teoremi ve uygulamaları bulunmaktadır.


EEE 311  Kontrol Sistemleri

Geri—besleme kavramının tanıtılması, Matematiksel modellerin oluşturulması, davranış ölçütleri. Blok ve işaret akış diyagramları. Kararlılık, Kararlılık, Routh ölçütü, Nyquist ve Bode diyagramları. KökEğrileri yöntemleri. Zaman ve karmaşık frekans tanım kümelerinde birleşim. Açıklayıcı fonksiyonlar, faz düzlemi. Kararlılık ve Routh ölçütü. Sürekli ve ayrık zamanlı dinamik denetim sistemlerinin durum uzayında modellenmesi, çözümlenmesi, yönetilebilirliği ve gözlenebilirliği kavramları.


MCE 303  Algılayıcılar ve Dönüştürücüler

Bu dersin içeriğinde mekanik-elektronik anayüz elemanları (algılayıcılar ve dönüştürücüler), dönüştürücü besleme devreleri, algılayıcılardan elde edilen sinyalleri düzeltmeye yarayan devreler, ölçüm uygulamalarında algılayıcı ve dönüştürücülerin yeri ve fiziksel değerleri bulunmaktadır.


ME 203  Teknik Resim

Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izometrik ve oblik izdüşümü ve kesit alma, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı kavramlarına giriş, mühendislik tasarımı çizimleri ve makina elemanları.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


MCE 302  Mekatronik Sistem Tasarımı

Otomasyonun temel elemanları, kontrol üniteleri, algılayıcı ve aktuatörler, Temel mekanik elemanlar, sökülebilir ve sökülemeyen birleştirme elemanları, vidalı, pimli, perçinli birleştirmeler, Güç ve hareket aktarma elemanları, miller ve yataklar, kayış kasnak, dişli çarklar, sonsuz dişli ve karşılık dişlisi, zincir dişli, Güç aktarımı örnek uygulamaları, Mekatronik sistemler için modelleme ve tasarım metodolojisi, ileri kontrol teknikleri, Hareketli sistemler, doğrusal hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Döner hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Motor hesapları uygulamaları, Örneklerle mekatronik tasarım uygulamaları, Mekatronik Tasarımda Ürün Yaşam Süreci planlamaları bulunmaktadır.


MCE 304  Aletli Ölçme

Fonksiyonel ölçme aygıtları ve çeşitli ölçme tekniklerinin prensipleri ve pratikteki kullanımlarını içermektedir.


ME 202  Malzeme Bilimi

Kristal yapılar, Difraksiyon, polimer kimyası, yapisal kusurlar, difüzyon, kırılım, faz diyagramları, faz dönüşümleri


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


MCE 411  Robotlara Giriş

Robot manüpülatörlerin kinematik, statik, dinamik, hareket ve kontrol prensiplerini içeren robotiğin temel bilgilerini sunmaktadır.


MCE 497  Bitirme Projesi I

Bu ders, bireysel olarak veya takım içinde yer alarak her öğrencinin, başlangıcından itibaren gerçeklenmesi ve test aşaması süresince üzerinde çalıştığı, iki derslik tasarıma dayalı bitirme projesi serisinin ilkidir. Öğrenciler, teknik detayları ve proje yönetim konularını paylaşmak üzere danışmanları ile düzenli olarak görüşür. Bu tasarım bağımlı bitirme projesi dersi, gerçek bir Mekatronik Mühendisliği projesinin tanımlanmasını, tasarlanmasını, gerçeklenmesini ve test edilmesini içermektedir. Projeler, Mekatronik Mühendisliği prensiplerine, projenin tamamlanmasına ve konuşlandırılmasına gore değerlendirilir. Proje dökümantasyonu, yazılı rapor ve sözlü sunum gerekmektedir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


MCE 498  Bitirme Projesi II

Bu ders, bireysel olarak veya takım içinde yer alarak her öğrencinin, başlangıcından itibaren gerçeklenmesi ve test aşaması süresince üzerinde çalıştığı, iki derslik tasarıma dayalı bitirme projesi serisinin ikincisidir. Öğrenciler, teknik detayları ve proje yönetim konularını paylaşmak üzere danışmanları ile düzenli olarak görüşür. Bu tasarım bağımlı bitirme projesi dersi, gerçek bir Mekatronik Mühendisliği projesinin tanımlanmasını, tasarlanmasını, gerçeklenmesini ve test edilmesini içermektedir. Projeler, Mekatronik Mühendisliği prensiplerine, projenin tamamlanmasına ve konuşlandırılmasına gore değerlendirilir. Proje dökümantasyonu, yazılı rapor ve sözlü sunum gerekmektedir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


Seçmeli Dersler


CE 390  Algoritma Analizi

Açgözlü algoritmalar, bölveyönet tarzı algoritmalar, dinamik programlama ve yakınlaşık algoritmalar.


CE 490  Dijital Görüntü İşlemeye Giriş

Dersin içeriğinde iki boyutlu sinyaller olarak sayısal görüntüler; ikiboyutlu evrişim, Fourier dönüşümü, ve ayrık cosine dönüşümü; Görüntü işleme temelleri; Görüntü iyileştirme; Görüntü onarımı; Dalgacıklar ve Çokluçözünürlük işleme; Görüntü kodlama ve sıkıştırma bulunmaktadır.


EEE 301  İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler

Bu derste işlenecek konular arasında süreklizaman ve ayrıkzaman sistemlerin zamanbölge analizi, Fourier dizileri ve peryodik sinyaller, Fourier dönüşümleri, örnekleme ve ayrık Fourier dönüşümleri, ayrıkzaman sinyaller ve sistemler, Z dönüşümleri bulunmaktadır.


MCE 403  Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlere Giriş

Bu dersin içeriğinde Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlerin temel prensipleri, tasarımı, fabrikasyon teknikleri ve uygulamaları bulunmaktadır.


MCE 412  Otonom Robotik

Konum tahmini, optik enkoderler, doppler sensörler, mobilite konfigürasyonları;Yönlenme sensörleri, mekanik, piezoelektrik, optik jiroslop, jeomanyetik sensörler; Yer RF sensörleri; Global konumlandırma sistemleri; Harita tabanlı konumlandırma sensörleri; İletişim süreli mesafe sensörleri; Faz kayma ölçmesi; Aktif çakar navigasyon sistemleri, üçgenleme metodu; Ultrasonik alma gönderme trilaterasyon; Optik konumlandırma sistemleri; İşaret navigasyon; Harita tabanlı konumlandırma, harita oluşturma, harita eşleme; Görüntü tabanlı konumlandırma; Kara işareti tabanlı konumlandırma


MCE 422  Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş

Ağırlıklandırılmış artıklar ve Galerkin yaklaşımları yöntemleri, Tek-boyutta sonlu farklar yöntemi, İki-boyutlu üçgensel eleman, İki-boyutlu dörtkenar eleman, Eşparametrik dörtkenar elemanlar, Üç-boyutlu eleman, Isı transferi uygulamaları, Viskoz sıvı akışına giriş


MCE 423  Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniğine Giriş

Hakim denklemler, Sonlu Farklar Yöntemleri, Sıkıştırılamaz Viskoz Akışlar, Sıkıştırılabilir Akışlar, Sonlu Elemanlar Yöntemlerine Giriş, Otomatik Izgara Oluşturma, Uyarlanabilir Yöntemler ve Hesaplamalı Teknikler: Yapılandırılmış Izgara Oluşturma, Türbülans ve Akustik Uygulamaları


MCE 431  Mekanik Titreşimler

Ders tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin titreşimini, yapısal sönümleme modellerini, titreşim analizi için enerji yöntemlerini, modal analizi, dağıtık parametreli yapıların titreşimini, mekanik sistemlerin serbest ve tahrik altında titreşimlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizini, endüstriyel uygulamalarda titreşim yalıtımı ve aktif titreşim kontrolünü kapsar.


MCE 441  Taşıt Aerodinamiği

Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik problemlerde temel formulasyonlar. Viskoz olmayan ve viskoz akışlar. Rüzgar tünelleri ve dış gövde akışlarındaki uygulamaları. Bilgisayar destekli aerodinamik tasarım. Nümerik ve deneysel sonuçların kıyaslanması. Sürüklemeyi azaltmaya yönelik aerodinamik tasarımlar. Motor soğutma aerodinamiği. Aerodinamik gürültü.


ME 204  İmalat Teknolojileri

Mekanik malzeme özelliklerinin tekrarı. Toz metalürjisi. Döküm. Metal şekillendirme; kütle şekillendirme, saç metal şekillendirme. Talaşlı İmalat; delik oluşturma ve işleme işlemleri, tornalama, frezeleme, aşındırma ile talaş kaldırma. Geleneksel olmayan talaş kaldırma işlemleri. Kaynak ve lehim.


ME 304  Isı Transferi

Bu ders, ısı transferinin temel ilkelerini, kondüksiyon, sürekli rejimde tek boyutlu kondüksiyon, düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi, küresel yüzeylerde ısı transferi, zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyon, dış akış, iç akış, doğal konveksiyon, ısı değiştiricileri ve ışınım konularını içerir.


ME 306  İleri Malzeme Bilimi

Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Malzemelerin Uygulama Alanları, Malzemlerin Özellikleri


ME 440  Biyo Malzemeler

Biyomalzemenin tanımı, biyomalzemelerin özellikleri, temel biyoloji bilgileri: Proteinler/Hücreler/Dokular, metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler, biyouyumluluk, biyomateryallere karşı konakçı reaksiyonu ve değerlendirilmesi, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları ve günümüzdeki çalışmalar.


ME 450  Kompozit Malzemeler

Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve takviye (elyaf) özellikleri. Kompozitlerin kullanım alanları ve kompozit malzeme üretim yöntemleri. Tek yönlü kompozitlerin mukavemet özellikleri. Metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler. Kompozitlerin mekanik testleri; Kompozitlerin visko-elastik özellikleri.


ME 460  Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji

nanomalzemenin tanımı,nanomalzemelerin snıflandırılması, nanomalzemelerin özellikleri, teknolojik uygulamalar, nano kimya


MME 400  Ambalaj Malzemeleri

Ambalajın Fonksiyonu; Ambalaj Sektörüne Genel Bakış; Cam; Metal ve Teneke; Tahta, Kağıt ve Oluklu Mukavva; Plastik Ambalaj Malzemeleri; Gıda ve İçecek Ambalajları; Tıbbi Cihaz ve İlaç Ambalajları; Kozmetik ve Kişisel Bakım Ambalajları; Otomotiv, Endüstriyel, Elektrik ve Elektroniklerin Ambalajları; Ambalaj Makinaları; Kanun ve Yönetmelikleri; Çevreye Etkisi ve Sürdürebilirliği.


SE 390  Mobil Cihazlar için Yazılım Mühendisliği

Bu ders sadece mobil uygulama ve içeriklerin masaüstü olanlarla olan farklılıklarını değil, bunlara ek olarak mobil hesaplamanın web tasarımı ve programlamayı genel anlamda nasıl değiştirdiğini de incelemektedir.
Vurgulanan temel noktalar mobil tarayıcılar ve donanım, yeni gelişen kodlama ve tasarım teknikleri, jeolokasyon tekniklerinin programlama ile bütünleştirilmesi, mobile uygulamaların ve ara yüz parçalarının yaratılması ve mobil içerik alan bir sitenin planlanmasıdır.


SE 420  Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

Bu ders Yapay Zeka’ yı tanıtır. Bu derste hesaplamalı zekanın en temel elemanları olan teoriler, matematiksel biçimcilikler, ve algoritmalar incelenir. İncelenecek konular: arama, mantıksal betimleme ve mantıklı düşünme, otomatik planlama, belirsizlik ile temsil etme ve mantıklı düşünme, belirsizlik altında karar verme, ve öğrenme.