MCE 423 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 423
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin, hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin temel kavramlarını, tekniklerini, yöntemlerini ve algoritmalarını tanıtmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, akış ve iletim temelli kısmi diferansiyel denklem (KDD) modellerinin sayısal çözümlemeleri için sayısal yöntemler (sonlu farklar, sonlu elemanlar,…) ve ilgili algoritmaların geliştirilmesi ve gerçeklenmesini öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akışkanlar dinamiğinin temel denklemlerini açıklayabilecek
  • Temel uzay-zaman ayrıklaştırılması yöntemlerini sınıflandırabilecek
  • Adveksiyon, difüzyon ve hareketsiz problemler için sayısal çözümler geliştirebilecek
  • Model denklemleri için sonlu farklar yöntemlerinin kesinlik ve kararlılık analizlerini gerçekleştirebilecek
  • Akışkanlar dinamiği konusundaki sayısal yöntemleri programlayabilecek
Tanımı Hakim denklemler, Sonlu Farklar Yöntemleri, Sıkıştırılamaz Viskoz Akışlar, Sıkıştırılabilir Akışlar, Sonlu Elemanlar Yöntemlerine Giriş, Otomatik Izgara Oluşturma, Uyarlanabilir Yöntemler ve Hesaplamalı Teknikler: Yapılandırılmış Izgara Oluşturma, Türbülans ve Akustik Uygulamaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve İlgili Denklemler Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.1,2
2 Sonlu Farklar Yöntemleri, Derivasyon ve Çözümleri Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.3,4
3 Sonlu Farklar Yöntemleri ile Sıkıştırılamaz Viskoz Akış Analizi Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.5
4 Sonlu Farklar Yöntemleri ile Sıkıştırılabilir Akış Analizi Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.6,7
5 Sonlu Elemanlar Yöntemlerine Giriş, Sonlu Elemlar Enterpolasyon İşlevleri Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.8,9
6 Doğrusal Problemler, Doğrusal Olmayan/ Isı-Yayım temelli Akışlar Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.10,11
7 Sonlu Elemanlar Yöntemleri ile Sıkıştırılamaz Viskoz Akış Analizi Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.12
8 Sonlu Elemanlar Yöntemleri ile Sıkıştırılabilir Akış Analizi Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.13
9 Sonlu Farklar, Sonlu Elemanlar ve diğer Yöntemler arasındaki İlişki Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.16
10 Otomatik Izgara Oluşturma, Uyarlanabilir Yöntemler ve Hesaplamalı Teknikler: Yapılandırılmış Izgara Oluşturma Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.17
11 Otomatik Izgara Oluşturma, Uyarlanabilir Yöntemler ve Hesaplamalı Teknikler: Yapılandırılmamış Izgara Oluşturma Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.18
12 Otomatik Izgara Oluşturma, Uyarlanabilir Yöntemler ve Hesaplamalı Teknikler: Uyarlanabilir Yöntemler Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.19
13 Otomatik Izgara Oluşturma, Uyarlanabilir Yöntemler ve Hesaplamalı Teknikler: Hesaplamalı Teknikler Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.20
14 Türbülans Uygulamaları Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.21
15 Akustik Uygulamaları Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Bölüm.23
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Computational Fluid Dynamics, 2014, 2nd Edition, T. J. Chung, Cambridge university press
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest