ST 300

 

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜÇÜNCÜ SINIF

ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ STAJ PROGRAMI

         

Üçüncü sınıf yaz stajlarında, öğrencilerinin mezuniyet sonrası çalışabilecekleri iş yerlerini tanımalarını, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik mühendislik bilgilerinin pratikteki uygulamalarını görmeleri amaç edinilmiştir. Buna ek olarak, iş yerindeki mühendislik birimleri dışındaki birimlerin işleyişini ve mühendislik birimleri ile ilişkilerini tanımaları ve incelemeleri de amaçlanmıştır. Staj yapacak öğrencilerin olası çalışma alanları şu şekilde sınıflandırılabilir:

 

1. Üretim Birimleri

               (a) Fabrikalar     

                (b) Enerji üretim tesisleri

2. Mühendislik, Tasarım ve Ar-Ge Birimleri

               (a) Fabrikaların tasarım ve Ar-Ge birimleri

               (b) Mühendislik Firmalarının Tasarım ve Ar-Ge merkezleri

               (c) Kamu kuruluşlarına bağlı proje planlama ve Ar-Ge merkezleri            

Öğrenciler, stajı sırasında işyerinde aşağıda belirtilen konuları incelemeli ve raporunu bu konuların ışığı altında hazırlamalıdırlar.

 I. Organizasyon ve yönetim birimleri (muhasebe, ticaret, teknik müdürlük, pazarlama, reklam vb.)

    (a) Birimlerin ayrı ayrı tanıtılması ve işlevlerinin belirtilmesi.

    (b) Birimler arası idari ilişkiler.

    (c) Standart uygulamalar (veri tabanı uygulamaları veya dosyalama sistemleri, formlar vb.)

 II. İşyerinin seçiminde göz önüne alınmış faktörler (iş gücü, su, enerji ve hammadde kaynaklarına yakınlık, pazarlama, teşvik, vb.)

 III. Yaz stajında öğrencinin yapacağı çalışmalar (Öğrencinin yaz stajı için seçeceği çalışma alanına, fabrika, enerji üretim tesisleri, mühendislik tasarım, Ar-Ge birimleri vb. bağlıdır).

 IV. Mevzuat ve yasal uygulamalar (iş güvenliği, çevre vb. mevzuat)

 

Fabrikalarda Staj

1.     Fabrika binaları yerleşim planının incelenmesi.

2.     Üretim sürecinin incelenmesi ve irdelenmesi.

 1. Üretimin niteliği (seri üretim, parça üretim, vb.)
 2. Ürünlerin tanıtılması
 3. Fabrika yerleşim planının incelenmesi
  1. Üretim Kaldırma ve taşıma yöntemleri
  2. Tezgâhlarının (veya makinalarının) konumları
  3. Montaj hattı düzeni
  4. Hammadde, ara madde ve ürün stoklama yöntemleri
 4. Ürün tasarımı
 5. İşlem planlaması
 6. İş emirlerinin açılması ve takibi
 7. Üretim planlaması ve çizelgeleme
 8. Üretim denetimi

3.     Yönetimde, üretimde ve montajda bilgisayar kullanımının incelenmesi ve irdelenmesi, kullanılan donanım ve yazılım sistemlerinin açıklanması

4.     Fabrikadaki otomasyon düzeyinin irdelenmesi

5.     Maliyet hesabı (üretilen örnek bir ürünün fabrikaya toplam maliyeti ve satış fiyatının hesaplanması)

6.     Hammadde ve ürünler için fabrikadaki kalite kontrol sistemi incelenmesi ve irdelenmesi.

7.     Fabrikadaki yardımcı tesislerin (su, basınçlı hava, teknolojik gaz, depolama, güç merkezi, vb.) tanıtılması.

8.     Bakım ve onarım sistemlerinin incelenmesi.

9.     Fabrikanın atıkları ve çevre kirlenmesi yönünden incelenmesi.

10. Kuruluşun yapısı ve ürünlerinin dünya ile bütünleşmesinin dışalım, dışsatım, iç ve dış pazarlardaki rekabet açısından irdelenmesi, bu konuda kuruluşta yapılan çalışmaların incelenmesi.

11.   Fabrikanın geleceğe yönelik gelişme planlarının incelenmesi.

Enerji Üretim Tesislerinde Staj

1.    Enerji üretim ünitelerinin genel yerleşim planının incelenmesi.

2.   Enerji üretim sisteminin tanıtılması.

(a) Enerji kaynağı (termik, hidrolik, nükleer vb. enerji kaynağının nitelik, kapasite, verim, elde edilebilirlik yönünden incelenmesi) .

(b) Birimlerin tek tek tanıtılması ve incelenmesi (türbinler, kazanlar, kontrol üniteleri, jeneratörler, elektrik dağıtım üniteleri, vb.).

(c) Hammadde stoklama (kömür ve akaryakıt stoklama ve taşıma, hidrolik santrallarda su rejimi) yönteminin incelenmesi.

(d) İş güvenliği sisteminin incelenmesi.

(e) Üretim planlaması.

3.   Yönetimde, üretimde ve montajda bilgisayar kullanımının incelenmesi ve irdelenmesi, kullanılan donanım ve yazılım sistemlerinin açıklanması.

4.   Tesisteki otomasyon düzeyinin irdelenmesi.

5.   İşletmedeki kalite güvence düzeni ve denetim yöntemlerinin incelenmesi ve irdelenmesi.

6.   Maliyet hesabı (üretilen enerjinin birim maliyetinin hesaplanması).

 7. Geleceğe yönelik gelişme planının incelenmesi.

 8. Tesisin çevre kirlenmesi açısından incelenmesi ve bu konuda alınan önlemlerin irdelenmesi.

 9. Bakım ve onarım sistemlerinin incelenmesi.

 

Mühendislik, Tasarım ve Ar-Ge Birimlerinde Staj

 

 1. Birimin şimdiye kadar yapmış olduğu projelerden en az ikisinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve tanıtılması
 2. Birimin iş alma, iş planlama ve iş teslim etme yöntemlerinin incelenmesi
 3. Staj sırasında birimde yapılmakta olan projelerden en az birinde öğrencinin katkılarının ayrıntılı şekilde açıklanması (ayrıntılı hesaplamalar ve teknik resimler ek olarak konmalıdır)
 4. Kuruluştaki kalite güvence düzeni ve denetim yöntemlerinin incelenmesi ve irdelenmesi.
 5. Yönetimde ve projelerin teknik çalışmalarında bilgisayar kullanımının incelenmesi ve irdelenmesi, kullanılan donanım ve yazılım sistemlerinin açıklanması.
 6. Kuruluştaki otomasyon düzeyinin irdelenmesi
 7. Maliyet hesabı (yapılan projelerden en az birinin ayrıntılı maliyet hesabı verilmelidir).
 8. Kuruluşun yapısı ve çalışmalarının dünya ile bütünleşmesinin iç ve dış pazarlardaki rekabet açısından irdelenmesi, bu konuda kuruluşta yapılan çalışmaların incelenmesi.
 9. Geleceğe yönelik gelişme planının incelenmesi.

YAZ STAJ RAPORU FORMATI

                           

 1. Rapor, yaz staj programına ve yaz staj ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.
 2. Rapor, İngilizce, okunaklı ve kelime işlemci ile yazılmalıdır.
 3. Başlıklar büyük harflerle sayfanın ortasına yazılmalıdır. Alt başlıklar ise küçük harflerle yazılmalı. Resimlerin çizimleri mühendislik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
 4. Her rapor aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır
 1. İÇİNDEKİLER: Konular ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.
 2. KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER: Aşağıda sıralanan bilgiler verilmelidir.
 • Kuruluşun yeri
 • Kuruluşun organizasyon şeması
 • Kuruluşta çalışan mühendislerin sayısı ve kuruluş içindeki görevlerinin açıklanması
 • Kuruluşun asıl çalışma konusu
 • Kuruluşun kısa tarihçesi
 1. GİRİŞ: Bu bölümde yaz stajının konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilecektir.
 2. RAPOR: Bu bölümde işletmede gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralandırılacak ve “EK” bölümünde sunulacaktır.
 3. SONUÇ: Bu bölümde yaz stajından elde edilecek veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.
 4. EK: Bütün veriler, tablolar ve resimler bu bölümde sunulacaktır.